Osnivanje jednog od najbrojnijih i najaktivnijih Sekcija/Društava pri Hrvatskom liječničkom zboru (tada Zboru liječnika Hrvatske) vraća nas u 1977.godinu. Prema izvornim dokumentima koji su nam dostupni, 28. svibnja te godine u ime inicijativnog odbora, tada u zvanju docenta dr. Zdravko Rajić obratio se dopisom Glavnom odboru Zbora Liječnika Hrvatske da odobri osnivanje.

Tih se godina dječja i preventivna stomatologija kao temeljna grana dentalne medicine intenzivno razvijala, posebno u preventivnoj djelatnostite se osjećala potreba za organiziranim i planskim radom.U obrazloženju stoji kako je osnivanje Sekcije jedan od ključnih čimbenika u rješavanju problema struke kao i planiranju i programiranju specijalističke službe. Važnost i potrebu za osnivanjem iste svojim su potpisima podržali te dali suglasnost i preporuku tada ugledni specijalisti spomenute grane dentalne medicine.

Razmotrivši prijedlog Inicijativnog odbora Glavni je odbor Zbora dao svoju suglasnost i donio odluku da se može pristupiti osnivanju.

12. listopada 1977. poslana je obavijest o osnivačkoj skupštini Sekcije, a ujedno i preporuka rukovoditeljima Domova zdravlja i zdravstvenih ustanova da njihovi predstavnici nazoče istoj u što većem broju, posebno specijalisti dječje i preventivne stomatologije kao i djelatnici u ordinacijama za djecu. Istaknuta je važnost dolaska kako bi se za područje Republike Hrvatske izradio jedinstveni stav u provedbi pojedinih zahvata posebno onih preventivnih.

Osnivačka skupština je održana 26. listopada 1977. u prostorijama Stomatološkog fakulteta u Zagrebu uz prisustvovanje 48 osoba. Za prvog predsjednika izabran je tada doc.dr.sc. Erih Jelinek, a za tajnika doc.dr.sc. Zdravko Rajić. U originalnom zapisniku osnivačke skupštine navedena su i imena članova radnog predsjedništva, Nadzornog i Upravnog odbora kao i predstavnika u Stomatološkoj sekciji, Liječničkom vjesniku, te za suradnju s ostalim sekcijama. Ključan je svakako program rada Sekcije u 11 točaka koji je nakon rasprave usvojen. Navodimo ga u cijelosti jer područja djelatnosti koje obuhvaćaod značaja su za struku:

 1. Praćenje novosti svih grana dentalne medicine.
 2. Prikupljanje podataka o nacionalnoj patologiji  i donošenje mjera za rješenje istih.
 3. Unapređenje djelatnosti temeljem znanstvenih dostignuća.
 4. Stalna prisutnost i sudjelovanje u preventivnim aktivnostima.
 5. Zalaganje za znanstveno organiziranje službe, planiranje i stručno usavršavanje, specijalizaciju kadrova i jedinstveni stav u pravovremenom liječenju bolesti usta i zuba.
 6. Podučavanje i informiranje stanovništva o važnosti dentalne medicine posebno u djece kao i njeno mjesto u društvu.
 7. Skrb o znanstvenom i stručnom usavršavanju svojih članova kao i ostalih suradnika.
 8. Organiziranje stručnih sastanaka u svrhu rasprave aktualnih tema i jedinstvenog stava prema istima.
 9. Sudjelovanje na stručnim skupovima u zemlji i izvan nje u svrhu razmjene stručnih iskustava u svojoj djelatnosti kao i ostalim specijalističkim sekcijama/društvima Zbora liječnika Hrvatske.
 10. Skrbiti o osiguranju sredstava za rad kao i štititi svoje članove i liječnički poziv.Zalaganje za primjerenu suradnju s prosvjetnim i drugim društvenim čimbenicima, a u svrhu što boljeg rješavanja zadataka sekcije.
 11. Praćenje rada, širenje i usavršavanje.

Iako je program rada opširan, djelokrug djelatnosti i danas je vrlo aktualan.

1978. god. prof. dr.sc. Zdravko Rajić izabran je za predsjednika i tu dužnost uspješno obavlja s malim prekidom kada ga je zamijenila prim. dr. sc Ljubica Vranićsve do svoje prerane smrti 2005. Dužnost tada preuzima mr.sc. Ružica Krsnik do 2007. god. kada novim predsjednikom postaje prof.dr.sc. Hrvoje Jurić. Skupština Društva 2015 izabire novog predsjednika prof.dr.sc. Danka Bakarčića.

Već 1976. donesen je i počeo se provoditi plan i program kompleksne preventive karijesa za Zagreb, no od 1980. provodio se u cijeloj Hrvatskoj. Sekcija je od samih početaka uključena u isti. Prema tom planu sva djeca prije polaska u prvi razred osnovne škole trebala bi dobiti liječničku potvrdu o zdravim ili izliječenim prvim trajnim kutnjacima, što je i učinjeno narednih godina sve dok dječje ambulante i preventiva nisu ukinute.

Sekcija je 1990.imala za članove 124 specijalista iz dječje ipreventivne stomatologije (pedodoncije i socijalne stomatologije). Također je bila član Saveza liječničkih društava i Udruženja za dječju i preventivnu stomatologiju tadašnje države Jugoslavije. Odlukom od 30. rujna 1991. Zbor liječnika Hrvatske prekida članstvo u spomenutom savezu. Istodobno i predsjedništvo Sekcije obavještava članove da prof.dr.sc. Zdravko Rajić i dr. Mirta Krušić prestaju biti članovi tog Udruženja.

Sekcija je u okviru Udruženja bila aktivna i na međunarodnom području. Budući da je Republika Hrvatska bila na predsjedavajućem mjestu Udruženja, 1989. u Ateni je zadužena za organizaciju međunarodnog simpozija International Association of Dentistry for Children (IADC). Isti se trebao održati 1993. u Dubrovniku. Predsjednikom organizacijskog odbora imenovan  je prof.dr.sc. Zdravko Rajić. Uz vrlo stroga pravila i odredbe na organizaciji se mnogo učinilo, no ratna su zbivanja omela predstavljanje u Japanu (Kioto) 1991., a također i gubitak organizacije.

Od značajnih aktivnosti članova Društva izdvaja se aktivno sudjelovanje na simpoziju ORCAu Ljubljani 1993. gdje su prikazani dotadašnji rezultati na preventivi i liječenju bolesti usta i zuba.

Aktivnosti u vrijeme Domovinskog rata također su bile značajne, posebice u donošenju programa zaštite oralnog zdravlja prognanika i izbjeglica naročito djece.

Nadamo se da smo ovim pregledom kroz povijest Hrvatskog društva za dječju i preventivnu stomatologiju dali prikaz rada, a ujedno i poticaj za još uspješniji rad u budućnosti temeljem znanstvenih dostignuća i realnih mogućnosti.

Autori teksta:
mr. sc. Biserka Borić
prim. dr. sc. Alenka Rajić